Tuesday, 29 March 2011


你是我的天屎  天上掉下來的屎  認識你后 我的人生一直帶sai (shit)
But, anyway. 
*你是讓我奮不顧身的人*

請不要對號入座 :D

No comments:

Post a Comment